Konferencje realizowane są w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Do pobrania:
Zaproszenie
Program konferencji

Formularz zapisowy

Administratorem danych jest organizator konferencji, firma Platon Zarządzanie i Finanse sp. z o.o., ul. Chabrowa 39/7 Wysoka, 52-200 Wrocław. Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez ww. administratora w celu zarejestrowania uczestnika i organizacji konferencji. Dane mogą być przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przetwarzane zgodnie z polityką informacyjną NFOŚiGW.

Rejestracja na konferencję jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w nieograniczonym terminie i zakresie.