Konferencje Projektu
Doradztwa Energetycznego

Zapisz się na konferencję:

Konferencje realizowane są w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.