Efektywność energetyczna i OZE

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora publicznego, przedsiębiorstw wytwórców ciepła i energii elektrycznej, producentów biomasy, paliw alternatywnych itp., inwestorów realizujących projekty w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Finansowanie

Celem Konferencji jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru efektywności energetycznej i OZE.

Debaty i spotkania

Konferencje pn. „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” to cykl debat i spotkań, których tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia związane z EE i OZE

Doradcy

Stałą częścią Konferencji, są indywidulane spotkania z naszymi Doradcami Energetycznymi, mające na celu przedstawienie zakresu usług doradczych i nawiązanie współpracy w tym obszarze, jak również wymiana wiedzy w zakresie nowych technologii i innowacji.

Konferencje realizowane są w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Zapisy na konferencje:

Warszawa 10.12.2018